Duurzaam sociaal

DUURZAAM SOCIAAL

DUURZAAM SOCIAAL

De gemeente heeft een erg belangrijke rol in de opzet en uitvoering van het beleid op sociaal terrein. Ook daarin zetten wij duurzaamheid centraal. Het gaat om sociale voorzieningen als bijstand, WMO en jeugdhulp, maar ook om het basis- en voortgezet onderwijs, cultuur, kunst en sport.

Iedereen hoort erbij

GroenLinks werkt en denkt vanuit inclusiviteit. Iedereen hoort erbij en moet op zijn/haar eigen wijze actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. De sociale voorzieningen vanuit de gemeente kunnen daaraan bijdragen.

GroenLinks wil een regelmatige toets of de beschikbare middelen voor al deze groepen toereikend zijn. Verder willen we dat alle openbare voorzieningen goed toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen.

Een experiment met een zorgcoöperatie

We wezen al op het belang van levensloopbestendig bouwen. Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking zolang als zij willen, thuis kunnen wonen en hun ondersteuning krijgen vanuit het eigen dorp. Maar ook willen we, met medewerking van gemeente, betrokken burgers en professionele instanties, in de komende raadsperiode een experiment starten met de opzet van een zorgcoöperatie. Het gaat daarbij om een lokaal netwerk van mensen die zelf hun zorg organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de opzet van een boodschappenservice en het organiseren van zorg aan huis.

Statushouders en niet-economische vluchtelingen

Statushouders en niet-economische vluchtelingen zijn welkom in onze gemeente. Natuurlijk moeten we opletten dat de aantallen op te vangen mensen niet te groot worden voor de dorpen. Zorg ervoor dat deze mensen zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en stimuleer maatschappelijke initiatieven die hulp bieden bij het introduceren van vluchtelingen in onze samenleving.

Als gemeente hebben wij de opdracht statushouders van een woning te voorzien. Wij steunen dit en willen dat onze gemeentebestuur actief woonruimte voor hen beschikbaar stelt. Daarbij kunnen ook panden die leegstaan maar nu geen woonbestemming hebben, ingezet worden.

Bestrijding (erfelijke) armoede

Op initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen is in 2017 begonnen met een onderzoek naar, vaak overerfbare, armoede onder ongeveer 12.000 gezinnen in de Veenkoloniën. Met de inzichten uit dit onderzoek zou GroenLinks willen komen tot een gerichtere en effectievere inzet van middelen om deze armoede te bestrijden. Verder bepleiten wij ruimte voor een experiment met regelvrije bijstand. Ook willen wij meer aandacht voor schuldhulpverlening.