Duurzaam ruimte voor leven

DUURZAAM RUIMTE VOOR LEVEN

DUURZAAM RUIMTE VOOR LEVEN

Drenthe is een plattelandsprovincie en dat geldt ook voor onze gemeente met zijn vele dorpen. Het is van het grootste belang dit karakter te bewaren, niet alleen vanuit leefbaarheids- en milieuoogpunt, maar ook wegens onze belangrijke economische motor, het toerisme. De gemeentelijke bestemmingsplannen moeten dienstbaar zijn aan het behoud van dit karakter.

Volkshuisvesting

Voor blijvende leefbaarheid in de dorpskernen is het vooral van belang, dat ouderen én jongeren hier allen hun plek kunnen vinden. Betaalbare woningen voor jonge gezinnen zijn immers een basisvoorwaarde voor het behoud van basisscholen in de kernen. Dit vraagt, zeker gezien de bevolkingskrimp, om een actueel volkshuisvestingsplan. Een plan dat de bouw van levensloop bestendige woningen en een goede mix van betaalbare huur- en koopwoningen bevat. Het buitengebied moet daarbij zo veel mogelijk worden ontzien. Eerst moeten de bestaande open ruimtes binnen de kernen benut worden.

Overigens geldt dat waar nu sprake is van krimp, we zeker ook moeten kijken naar de mogelijke ontwikkelingen op langere termijn. Want krimp kan op langere termijn omslaan in bevolkingsgroei. Onder andere door economische factoren, zoals het realiseren van een spoorlijn naar het midden en westen van het land.

Leegstand

Er moet ruimhartig worden gekeken of in vrijkomende agrarische gebouwen wonen kan worden toegestaan. Wij denken daarbij ook aan de realisatie van kleinschalige woon-zorg-complexen. Ook gebruik voor kleinschalige bedrijvigheid moet onder voorwaarden mogelijk zijn. Verder moet alles in het werk worden gesteld om leegstaande (monumentale) panden een zinvolle nieuwe bestemming te geven.

Megastallen

De agrarische sector is met een duurzame bedrijfsuitoefening voor ons buitengebied als landschapsbeheerder van groot belang. Weidevogel- en perceelsrandenbeheer zijn daar goede voorbeelden van. Megastallen echter passen volgens GroenLinks niet in een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Deze zijn ook zeer ongewenst vanuit het oogpunt van volksgezondheid en dierenwelzijn.

Landschappelijke inpassing

Bij aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen dient ruim aandacht te worden besteed aan een goede landschappelijke inpassing. Daarbij moet ook gedacht worden aan het gebruik van duurzame bouwmaterialen die goed bij het landschap aansluiten.