Duurzaam omgaan met de aarde

DUURZAAM OMGAAN MET DE AARDE

DUURZAAM OMGAAN MET DE AARDE

Zeker ook tegen de achtergrond van de toenemende verstedelijking in het westen van ons land kan de aantrekkelijkheid van onze provincie om te wonen, werken en recreëren verder versterkt worden door een goed evenwicht tussen dorpen, platteland, economie en natuur. Met een goede ruimtelijke ordening aan de basis van dit beleid en het streven naar duurzaamheid in al wat we ondernemen en doen. Duurzame initiatieven kunnen onze gemeente nog aantrekkelijker maken voor innoverende bedrijven én voor toeristen. Meer aandacht verdient in dit verband wat ons betreft ook het circulair produceren: het volledig en kwalitatief hoogwaardig hergebruik van middelen en grondstoffen in de productie.

Klimaat- en energieneutraal

GroenLinks streeft ernaar dat Borger-Odoorn in 2030 klimaat- en energieneutraal is. De gemeente moet het voortouw nemen met haar eigen gebouwen en voorzieningen. Voor eigen gebruik moet de gemeente 100% groene stroom inkopen. Daarnaast zijn prestatieafspraken met woningcorporaties en projectontwikkelaars nodig om tot energieneutraliteit te komen.

Duurzame energie

GroenLinks wil lokale energiecoöperaties steunen die duurzame energie leveren. Wij streven ernaar dat alle woningen en bedrijfsgebouwen in de gemeente Borger-Odoorn in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat deze gebouwen zelf geen CO2 meer uitstoten, geen elektriciteit meer gebruiken die leidt tot CO2 uitstoot en geen aardgas meer gebruiken. Ook betekent het dat deze gebouwen hun eigen duurzame energie opwekken, hetzij volledig zelf, hetzij in samenwerkingsverbanden. Dat kunnen energiecoöperaties zijn voor een groep woningen, een buurt, een dorp of voor een industrieterrein. GroenLinks wil dat de gemeente deze raadsperiode een veranderprogramma vaststelt dat dit gaat realiseren voor 2030. Dit veranderprogramma moet ook de financiering hiervan regelen, deels op grond van landelijke regelingen, deels door de gemeente en deels door particulieren en bedrijven (publiek-private samenwerking).” De opbrengst van deze coöperaties moet ten goede komen aan de lokale bevolking. 

GroenLinks is voorstander van windenergie, mits goed ingepast in het landschap en op voldoende afstand van bebouwing. In ieder geval willen we geen grote windmolenparken die zonder enige invloed van de bevolking worden gerealiseerd. Als via alternatieve, breed gesteunde, plannen voor duurzame energieopwekking tot een vergelijkbare opbrengst kan worden gekomen, prefereert GroenLinks dat.

Op dit moment wordt nog maar 6% van de energie in Nederland duurzaam gewonnen. Dat is veel minder dan in de ons omringende landen. Er moet dus wel wat gebeuren.

Minder regenwater in openbaar riool

Speciale aandacht verdient de door klimaatverandering toenemende noodzaak van een goede regenwaterafvoer. Zo kijken we met zorg naar de steeds toenemende verstening van tuinen. GroenLinks wil meer aandacht voor de mogelijkheid de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool. Dit zou gestimuleerd kunnen worden door een verlaging van de rioolrechten.

Samenwerking noodzakelijk

GroenLinks hecht sterk aan lokale samenwerking tussen alle instanties om zo de klimaatverandering die gaande is een halt toe te roepen. Daar waar we deze verandering niet meer kunnen stoppen, zullen we samen moeten werken om ons eraan aan te passen. Boeren, ondernemers, gemeente, provincie, rijk, natuurbeschermingsorganisaties en waterschappen zullen samen om de tafel moeten.