Duurzaam gemeentebestuur

DUURZAAM GEMEENTEBESTUUR

DUURZAAM GEMEENTEBESTUUR

Ook in het besturen van onze gemeente zal de lange termijn centraal moeten staan. Een duurzaam werkende gemeente houdt haar inwoners betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij de uitvoering daarvan.

GroenLinks streeft voor haar vertegenwoordigers in het gemeentebestuur naar kwaliteit en vakinhoudelijke kennis. De juiste persoon op de juiste plek.

Goed gebruik gemeenschapsgeld

Wij streven naar een voor burgers herkenbaar en begrijpelijk beleid dat breed wordt gedragen. En tot een goed gebruik van gemeenschapsgeld. Met een duidelijke sturing en toetsing achteraf op efficiency en effectiviteit.

Nieuw beleid en financiële ruimte daarvoor

Voor nieuwe investeringen moet eerst gezocht worden naar financiële ruimte door het schrappen van oud beleid, ook wel weergegeven als “oud voor nieuw”. Nieuw beleid mag trouwens zeker niet automatisch leiden tot hogere lasten. En als dan toch bepaalde gemeentelijke lasten verhoogd moeten worden, moet ons inziens als uitgangspunt gelden dat een lastenverhoging niet uitgaat boven het actuele inflatiepercentage.

Burgerparticipatie

De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers. Ook als burgers taken van de gemeente willen overnemen. Natuurlijk houdt de gemeente daarbij de regie- en kwaliteitsbewakende rol. De gemeente start wat Groen Links betreft een experiment met een burgerbegroting in één van de dorpen.