Duurzaam bezig

DUURZAAM BEZIG

DUURZAAM BEZIG

De drie pijlers van onze gemeentelijke economie zijn het midden- en kleinbedrijf, het toerisme en de landbouw.

Duurzaam midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is in onze gemeente, o.a. in de horeca, in ruime mate vertegenwoordigd. Vooral door de extra vraag die uit het toerisme voortkomt. Dit leidt tot een rijk winkelaanbod en tot een ruim aanbod aan horecavoorzieningen. Voor het MKB liggen er volop kansen om bedrijfsmatig gezond en duurzaam werken te combineren. GroenLinks wil die kansen steunen door onder andere deregulering, cofinanciering en een ruimhartig vestigingsbeleid van onze gemeente.

Gelukkig worden we in onze gemeente nog niet of nauwelijks geconfronteerd met leegstand in de winkelgebieden, zoals we die in onze provincie in andere (vaak grotere) gemeenten zien. GroenLinks wil in dit opzicht echter de vinger aan de pols houden, bijvoorbeeld door een uit te voeren distributieplanologisch onderzoek. In overleg met ondernemersverenigingen kunnen de resultaten van dit onderzoek aan de basis staan van beleid t.a.v. een divers aanbod.

Wij zijn geen voorstander van vestiging van grote bedrijven in de dorpskernen. Die horen thuis op bedrijventerreinen buiten de kernen.

Duurzame toeristische voorzieningen

Een blijvende belangstelling van toeristen staat of valt met een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau, een aantrekkelijk buitengebied en een goed wegen-, fiets- en voetpadennet.

GroenLinks wil voorrang geven aan initiatieven voor duurzame kwaliteitsverbetering van toeristische voorzieningen. Bij de bouw van nieuwe vakantieparken ligt voor ons absoluut geen prioriteit. Maar een ruimhartig aantal plaatsen voor kleinschalig kamperen (kamperen bij de boer, minicampings, camperplaatsen) is wat ons betreft mogelijk. Daartegenover staat dat wij zoveel mogelijk een eind willen maken aan permanent verblijf in recreatiewoningen.

Wij willen niet dat vakantieparken langzaam omgezet worden in woonwijken. Dat gaat ten koste van het groen in onze gemeente. Als mensen in vakantieparken gaan wonen, omdat er te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn, kunnen we dat tijdelijk toestaan tot er voldoende huurwoningen zijn.

Duurzame agrarische sector

GroenLinks hecht aan een sterke duurzame agrarische sector; we vermelden hier alleen al de rol die onze agrariërs kunnen spelen als beheerder van het buitengebied en het landschap. Verder is medewerking van de gemeente bij het creëren van de Ecologische Hoofdstructuur, de verbinding tussen natuurgebieden, essentieel.