Op bezoek bij Hans Zabel in Ees

Het Vakantiepark ‘Het Land van Bartje ’ (400 vrijstaande vakantiewoningen, een overdekt zwembad met peuterbad en glijbaan, restaurant en een ponyranch) in Ees op de Hondsrug is al een aantal jaar bezig met plannen om te komen tot (ruimtelijke) kwaliteitsverbetering en een meer toekomstbestendig park. De plannen voorzien voornamelijk in een verruiming van het aantal recreatiewoningen en de oppervlakte van recreatiewoningen, toevoegen van bedrijfswoningen, de bouw van een multifunctioneel gebouw, een uitkijktoren en overige bebouwing ten behoeve van dierenverblijven. In dit kader is een bestemmingsplan opgesteld.

Dat ontwerp- bestemmingsplan ‘Het Land van Bartje’ lag van 9 november 2017 tot en met 20 december 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Borger-Odoorn.  Omwonenden (inwoners van het dorp Ees) hebben zienswijzen ingediend tijdens deze periode. Op de voorlichtingsavond, 18 april 2018 (waar ook wethouder Buijtelaar aanwezig was), is door de bezwaarmakers hun dorpsgenoot Hans Zabel aangesteld als woordvoerder. GroenLinks kreeg van de heer Zabel onlangs een brief over deze zaak en als antwoord daarop zijn enkele mensen van GroenLinks op bezoek geweest bij Hans Zabel in Ees. (ontwerp-bestemmingsplan is hiernaast te downloaden. )

Een verslag van dit bezoek, gemaakt door steunfractielid Josette Polman:

Gaat locatie B van Bartje de lucht in?

Op uitnodiging van een aantal omwonenden van het recreatiepark Land van Bartje in Ees, heeft de Steunfractie van GroenLinks (BO) de locatie bezocht. Land van Bartje wil zowel in noordelijke- als in zuidelijke richting fors uitbreiden. Verder zijn er plannen om delen van het huidige park te moderniseren. Het ontwerpbestemmingsplan dat deze ontwikkelingen mogelijk maakt heeft eind 2017 ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend. Wanneer het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd is nog niet bekend. Omwonenden hopen dat hun zorgen bij de besluitvorming door de gemeenteraad meegenomen worden.

GroenLinks BO is door omwonenden uitgenodigd om ter plaatse naar de uitbreidingslocaties van het recreatiepark te komen kijken. Omwonenden maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de ontwikkelingen voor het unieke Drentse landschap (Unescomonument) en over de gevolgen voor hun woon- en leefklimaat.

Bezoek GroenLinks

We hebben samen met een bewonersgroepje de locaties bekeken waar de uitbreidingsplannen zouden moeten komen, dus de A (ten noorden) en B (ten zuiden) locatie. De woordvoerder van de omwonenden heeft ons per locatie een toelichting gegeven over hun zorgen en bezwaren.

Locatie A

Locatie A is een bosperceel van circa 3,6 ha ten noorden van het recreatiepark. Het bezoekersparkeerterrein, dat nu nog bij de entree van het park zit, zou volgens de plannen hierheen verplaatst moeten worden. Het vrijgekomen parkeerterrein bij de huidige entree kan dan worden heringericht. Op locatie A moet verder het parkeren voor de uitbreidingsplannen van locatie B en onder meer de ondersteunende diensten worden ondergebracht.

Locatie B

Uitbreidingslocatie B (circa 8 ha) ligt direct ten zuiden van Country Golf Ees. De locatie grenst (met een zandpad daartussen) aan de tuinen van omwonenden en aan de naastgelegen boswachterijen. Het gebied maakt deel uit van het Unescomonument Geopark de Hondsrug en is nu onbebouwd. Omwonenden geven aan dat het (ontwerp)bestemmingsplan hier vrijwel onbeperkte mogelijkheden biedt voor bebouwing en functies. Zo is op deze locatie veel bebouwing toegestaan, waaronder een multifunctioneel gebouw van 14 meter hoog. Niet duidelijk is wat het maximale oppervlak van dit gebouw mag zijn. Volgens omwonenden is de afstand tussen het geplande parkeerterrein op locatie A tbv de functies op locatie B te groot (circa 1 a 1,5 km). Men verwacht dat op locatie B daarom een parkeerterrein zal worden aangelegd voor de recreatieve plannen die daar moeten komen. Het ontwerpbestemmingsplan geeft die parkeermogelijkheid en volgens de woordvoerder van omwonenden ook nog eens onbeperkt. Hoe locatie B moet worden bereikt met onder meer de auto en toeleveranciers is niet uitgewerkt en baart omwonenden grote zorgen.

Volgens omwonenden geeft dit bestemmingsplan, zonder concreet onderliggend plan en onderbouwing, veel planologische rechten aan het Land van Bartje. Omwonenden zijn hierover zeer bezorgd.

Wij zijn nieuw in de raad

GroenLinks BO zat niet in de vorige raad toen dit ontwerpbestemmingsplan ter visie werd gelegd. Onze partij is niet tegen kwaliteitsverbeteringen bij onze recreatieparken. Dat is ook vastgelegd in ons partijprogramma. De parken moeten gezond blijven en meegaan met de tijd. Maar niet ten koste van alles.

Wij zijn benieuwd naar de zienswijzennota van het college van B&W, waarin een reactie wordt gegeven op de ingediende zienswijzen van omwonenden tegen het ontwerpbestemmingsplan. En we wachten de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad dan ook met spanning af.

Josette Polman, Steunfractie GroenLinks Borger-Odoorn