GroenLinks stemt tegen nieuwe bestemmingsplan buitengebied

GroenLinks stemde op 29 november jl. in de raadsvergadering tegen het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van Borger-Odoorn.

Te weinig aandacht voor de natuurwaarden en teveel voor de agrarische sector, dat was eigenlijk onze kern. Niet omdat wij de agrarische sector niet zouden waarderen als motor voor instandhouding van het aangezicht van het buitengebied. Evenzo hebben wij veel waardering voor de vele initiatieven binnen de sector om tot duurzaamheid te komen. Wij noemen in dit verband met waardering de stichting Veldleeuwerik. 

GroenLinks stemde op 29 november jl. in de raadsvergadering tegen het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van Borger-Odoorn.

Te weinig aandacht voor de natuurwaarden en teveel voor de agrarische sector, dat was eigenlijk onze kern. Niet omdat wij de agrarische sector niet zouden waarderen als motor voor instandhouding van het aangezicht van het buitengebied. Evenzo hebben wij veel waardering voor de vele initiatieven binnen de sector om tot duurzaamheid te komen. Wij noemen in dit verband met waardering de stichting Veldleeuwerik. 

Maar de algemene voor het totale buitengebied geldende uitbreiding van bouwvlakken van nu 1 ha tot dan 1,5 ha leidt naar ons idee tot een hachelijke situatie qua milieueffecten, met name qua stikstofdepositie. Cijfers van de provincie Drenthe zelf en de grootschalige depositiekaart van Nederland laten zien dat de depositie in de periode 2011 tot 2016 eerst af nam om daarna ongeveer gelijk te blijven. Echter: in bijna alle Natura 2000 gebieden wordt de kritische depositiewaarde voor stikstof overschreden.

Voor zand en Hunzedal stelden wij daarom voor voor de bestaande omvang van de bouwvlakken als maximum te houden.

Wat betreft de intensieve veehouderij waarderen wij de uitsluiting van nieuwe vestigingen, maar ook hier bepleitten wij behoud van de “oude” omvang van de bouwvlakken bij verplaatsing. Dit zowel in het belang van dierenwelzijn als volksgezondheid. Ook daarvoor troffen wij helaas geen gewillig oor.

Het ontwerp bestemmingsplan toont wat ons betreft te weinig ambitie op het vlak van natuur En de achterstelling van in de zogeheten landbouw plus gebieden op het veen van landschappelijke waarden ten opzichte van de landbouw vinden wij eveneens niet acceptabel.

Dit alles past wat ons betreft niet in een Cittaslow gemeente.