Infonu.nl

Wat is een politieke partij?

Wat is een politieke partij? Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten die meerdere doelen nastreven. Voorbeelden hiervan zijn een schoon milieu, criminaliteitsbestrijding, bevordering werkgelegenheid en een eerlijke inkomensverdeling. Verschillen tussen partijen liggen vooral in de manier waarop doelen worden bereikt. Partijen stellen hun standpunten in een partij- en verkiezingsprogramma op en leggen kandidatenlijsten vast. Daarnaast voeren ze propaganda - en vooral in verkiezingstijd een uitgebreide campagne - om zoveel mogelijk steun voor hun ideeën te krijgen. Dit gaat vooral via zendtijd op radio en tv en het optreden van partij-woordvoerders in televisieprogramma's. Op lokaal niveau is de mate van betrokkenheid bij de samenleving van invloed. Binnen een partij is er de partijfractie die wordt gevormd door kandidaten die tot volksvertegenwoordiger zijn gekozen. Vooral de Tweede Kamer fractie, dus de kamerleden, spelen een grote rol bij bepaling van de partijlijn. Partijen die in het kabinet vertegenwoordigd zijn, heten regeringspartijen, de andere partijen heten oppositiepartijen. Bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/